Estimated to Receive

{{ excTo?.toFixed(8) }}

Minimum to Receive (after slippage)

{{ minimumAmountOut?.toFixed(8) }}